Tagastamistingimused

1. Lepingust taganemine
 1. Ostja võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
 2. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise või Ostja süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
 3. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kogu komplekti.
 4. Taganemisavaldus peab sisaldama Ostja nime, e-maili, vajadusel vahetamissoovi ning arvelduskontot, kuhu tagastussumma tuleb maksta kuni 14 päeva jooksul toote jõudmisest Müüjani.
 5. Kauba tagastamiseks tuleb kaup viia originaalpakendis kauba üleandmise kohta.
  1. Kaup tuleb tagasi saata SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadiga.
   1. SMARTPOSTIGA saates- Laagri Selverisse, telefonil 56483809.
   2. OMNIVAGA pakiautomaati saates- Laagri Veskitammi Selveri ABC, telefonil 56483809.
   3. OMNIVAGA postkontorisse saates- Laagri postkontor telefonil 56483809.
   4. DPD- Laagri RIMI, telefonil 56483809.
   5. Soovi korral saab kauba ka ise meile lahtiolekuaegadel kohapeale tuua. 
 6. NB! LISA PAKILE KA ENDA (SAATJA) ANDMED
 7. Juhul kui Ostja tagastab kauba peale tagastamisetingimuste punktis 1. sätestatud tähtaega, kannab Ostja tagastamisega seotud tavaliselt kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole;
 8. Tagastatud kauba ostusumma kannab Müüja Ostja kontole taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata,
  kuid mitte  hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt  lepingu alusel  saadud
  tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.; 
 9. Kui lepingu esemeks on asja üleandmine, võib Müüja vastavalt VÕS § 111 alusel keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ostja on Müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. Müüjal ei ole käesolevas lõikes nimetatud õigust juhul, kui ta on nõustunud lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulema.
 10. Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab Ostja asja tagastamise kulud; 
  1. Kui Ostja tellis paki Soome Itella Smartpostiga ja soovib selle tagasi saata (Paki Tagastamise teel), siis kannab ostja tagasisaatmise kulud, summas 11€. Antud summa arvestatakse maha Ostja poolt tasutud kauba ja transpordi kogusummast. 
 11. Ostjal on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsvahenditele (VÕS § 101 lg 1);
 12. Taganemiseavalduse tüüpvorm on saadaval järgneval leheküljel: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf 
 13. Tagastastamisõigus laieneb ainult kaubale mis on soetatud sidevahendi vahendusel, salongist kohapealt soetatud tooted seega tagastamisele ei kuulu. 

 

2. Pretensioonide esitamise õigus
 1. Pretensioonide esitamise õigus algab asja Ostjale üleandmisest. Kui Müüjal on kohustus asi Ostjale saata, ei hakka pretensioonide esitamise tähtaeg kulgema enne asja Ostjale üleandmist. Pretensioonide esitamise tahtaja pikkuseks on 2 aastat.
 2. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Get Dressed OÜ-lt. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.
 3. Müüja kodulehelt www.getdressed.ee ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada elektroonilisele aadressile info@getdressed.ee või postiga Get Dressed OÜ, Paplite pst 2-2, Tallinn, 10965. Kaebusesse tuleb märkida Ostja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, Müüjale esitatav nõue ning lisada garantiid tõendav dokument (selle koopia).
 4. Kauba tagastamiseks tuleb koordinaatide osas Müüjaga eelnevalt kokkuleppida (telefoni või e-posti teel).
 5. Puudusega kauba korral on Ostjal õigus:
  1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga;
  2. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
   1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
   2. parandamine ebaõnnestub;
   3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
   4. kauba parandamise või asendamisega on Ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 6. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 7. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjon on sõltumatu ja erapooletu üksus, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi. Tarbijavaidluste komisjoni pöördumine ja edasine menetlus on tarbijale tasuta. Tarbijavaidluste komisjon asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post:
  avaldus@komisjon.ee. Avalduse  esitamise tingimused  on  leitavad: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.